O szkole

Nasza szkoła jest działającym za granicą Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Bratysławie. Podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.

 

Organem prowadzącym dla Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Bratysławie jest Minister Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175 D.

Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach IIII.

Nauka odbywa się w soboty.

Nauczanie jest bezpłatne, szkoła w całości jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce.

Znaczną pomoc w wyposażeniu szkoły i organizowaniu imprez szkolnych stanowią środki pozabudżetowe gromadzone przez Radę Rodziców oraz darowizny sponsorów.

 

Historia Instytucji 

 

2003 – powołanie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Polskiej dla dzieci 

pracowników ambasady oraz polskich firm, którzy zostali oddelegowani służbowo do pracy za

granicą, oraz dzieci polonijnych. Szkołę realizowała uzupełniający system kształcenia w zakresie

języka polskiego, historii Polski i geografii Polski w systemie stacjonarnym i na odległość,

obejmując swoim zakresem sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie

liceum ogólnokształcące.

 

Dyrektorzy: 

 

2003–2006  dr Irena Malec-Bilińska, 

2006  mgr Monika Holzwieser 

 

Obecnie w naszej placówce realizujemy zreformowany program w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, wiedzy o Polsce i religii (w tym przygotowanie do I komunii św. oraz bierzmowania). Pracujemy wyłącznie w systemie stacjonarnym!

 

Aktualnie prowadzimy naukę:

* Języka polskiego

* Geografii

* Historii Polski

* Wiedzy o Społeczeństwie

 

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna

 

 

 

Grono pedagogiczne:

 

mgr Jolanta Caban (mgr historii)  wiedza o Polsce, biblioteka

mgr Monika Holzwieser (mgr filologii polskiej)  język polski, kierownik

mgr Aneta Iwan  (mgr filologii polskiej, podyplomowa edukacja wczesnoszkolna)  edukacja wczesnoszkolna

brat Bogdan Fitio FSC  religia

 

Zasady przyjęć do Szkoły Polskiej w Bratysławie na rok szkolny 2016/2017:

 

1. Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły Polskiej jest realizowanie obowiązku szkolnego na Słowacji.

Każdy nowy uczeń przy zapisie do szkoły powinien przedstawić zaświadczenie ze szkoły obcej.

 

2. Przyjęcie do konkretnej klasy następuje na podstawie świadectwa ze szkoły w Polsce lub rozmowy klasyfikacyjnej.

 

3. Zapisy odbywają się od 21 kwietnia do 23 czerwca 2016 r.

W uzasadnionych przypadkach zapisu można dokonać jeszcze w trakcie pierwszych dwóch tygodni nauki w miarę wolnych miejsc.

 

4. W przypadku przyjazdu dziecka z Polski w trakcie roku szkolnego możliwe jest zapisanie do Szkoły Polskiej w innym niż podany wyżej terminie, w miarę posiadanych miejsc wolnych.

 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) przy zapisie zobowiązani są podać nr PESEL dziecka lub nr paszportu słowackiego,

przedstawić kopie dokumentów tożsamości swoich i dziecka, zameldowania oraz kwestionariusz osobowy.

 

6. Dzieci siedmioletnie podejmują naukę w klasie I na podstawie ukończenia klasy „0” lub rozmowy klasyfikacyjnej.

 

7. Dzieci, które do 1 września 2016 r. ukończyły 6 lat, mogą podjąć naukę w klasie I.