O szkole

Nasza szkoła jest działającym za granicą Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Bratysławie. Podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.

Organem prowadzącym dla Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Bratysławie jest Minister Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175 D.

Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I–III.

Nauka odbywa się w soboty.

Nauczanie jest bezpłatne, szkoła w całości jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce.

Znaczną pomoc w wyposażeniu szkoły i organizowaniu imprez szkolnych stanowią środki pozabudżetowe gromadzone przez Radę Rodziców oraz darowizny sponsorów.

Historia Instytucji

2003 – powołanie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Polskiej dla dzieci pracowników ambasady oraz polskich firm, którzy zostali oddelegowani służbowo do pracy za granicą, oraz dzieci polonijnych. Szkołę realizowała uzupełniający system kształcenia w zakresie języka polskiego, historii Polski i geografii Polski w systemie stacjonarnym i na odległość, obejmując swoim zakresem sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum ogólnokształcące.

Dyrektorzy

 • 2003–2006 – dr Irena Malec-Bilińska
 • 2006 – mgr Monika Holzwieser

Obecnie w naszej placówce realizujemy zreformowany program w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, wiedzy o Polsce i religii (w tym przygotowanie do I komunii św. oraz bierzmowania). Pracujemy wyłącznie w systemie stacjonarnym!

Aktualnie prowadzimy naukę:

 • Język polski
 • Wiedza o Polsce
 • Religia

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna

Zasady przyjęć do Szkoły Polskiej w Bratysławie:

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły Polskiej jest realizowanie obowiązku szkolnego na Słowacji. Każdy nowy uczeń przy zapisie do szkoły powinien przedstawić zaświadczenie ze szkoły obcej.
 2. Przyjęcie do konkretnej klasy następuje na podstawie świadectwa ze szkoły w Polsce lub rozmowy klasyfikacyjnej.
 3. Zapisy odbywają się od kwietnia do czerwca. W uzasadnionych przypadkach zapisu można dokonać jeszcze w trakcie pierwszych dwóch tygodni nauki w miarę wolnych miejsc.
 4. W przypadku przyjazdu dziecka z Polski w trakcie roku szkolnego możliwe jest zapisanie do Szkoły Polskiej w innym niż podany wyżej terminie, w miarę posiadanych miejsc wolnych.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przy zapisie zobowiązani są podać nr PESEL dziecka lub nr paszportu słowackiego, przedstawić kopie dokumentów tożsamości swoich i dziecka, zameldowania oraz kwestionariusz osobowy.
 6. Dzieci siedmioletnie podejmują naukę w klasie I na podstawie ukończenia klasy „0” lub rozmowy klasyfikacyjnej.
 7. Dzieci, które do września ukończyły 6 lat, mogą podjąć naukę w klasie I.