Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

REKRUTACJA W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM
PRZY AMBASADZIE RP W BRATYSŁAWIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

1. Zapisy do szkoły odbywają się od 25.04. do 23.06.2015. Prosimy o nieprzysyłanie dokumentów w terminach wcześniejszych.

2. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych nastąpi do 30 czerwca, o czym rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie. Rodzice zobowiązani są pocztą elektroniczną odesłać potwierdzenie podjęcia nauki przez dziecko od września 2016 r. w SPK w Bratysławie.

3. Nauka w SPK w Bratysławie jest bezpłatna.

4. Zapraszamy na naszej szkoły w każdą sobotę maja w godz. 10.00–12.00. Będzie można zasięgnąć informacji i zapisać dziecko.

5.  O przyjęciu dziecka decyduje:

a) dokonanie zapisu w wyznaczonym terminie,

b) dostarczenie pełnej dokumentacji,

c) spełnienie wszystkich wymagań,

d) liczba wolnych miejsc.

6. Pierwszeństwo  w przyjęciach do klasy I mają dzieci siedmioletnie.

7. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodziców, jeśli ukończą 6 lat do sierpnia 2016 r. i podejmą naukę w klasie I szkoły, w której będą spełniać obowiązek szkolny od 1.09.2016 r.

8. Zapisu można dokonać przez Internet, osobiście lub telefonicznie. W przypadku zapisu internetowego lub telefonicznego należy pojawić się w szkole z wymaganymi dokumentami w celu weryfikacji danych osobowych.

Dokumenty można przesyłać na adres bratyslawa@orpeg.pl.

Zgłoszenia telefoniczne (+ 48) 690 018 107  

9. Wymagane dokumenty:

a) do wglądu – dowody tożsamości dziecka i przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna,

b) wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka, kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku, oświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego.

10. Dzieci sześcioletnie, które nie uczęszczały do klasy 0, zobowiązane są odbyć rozmowę stwierdzającą dojrzałość szkolną.

11.  Zapisy do klas starszych niż I klasa szkoły podstawowej:

Zapisy odbywają się w tych samych terminach. Obowiązuje dostarczenie takich samych dokumentów, a dodatkowo kopii świadectwa klasy ukończonej w Polsce. Dzieci, które nie mają świadectwa szkolnego, są zobowiązane odbyć rozmowę kwalifikacyjną, w ustalonym wcześniej terminie.

 

Podręczniki: uczniowie klas I–III, klas IV–V  oraz I–II gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki w szkole.