O szkole

Nasza placówka jest działającą za granicą Szkołą Polską przy Ambasadzie RP w Bratysławie. Podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.

Organem prowadzącym dla Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie jest Minister Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5.

Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III.

Nauka odbywa się w soboty.

Nauczanie jest bezpłatne, szkoła w całości jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce.

Znaczną pomoc w wyposażeniu szkoły i organizowaniu imprez szkolnych stanowią środki pozabudżetowe gromadzone przez Radę Rodziców oraz darowizny sponsorów.

Historia Instytucji

2003 – powołanie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Polskiej dla dzieci pracowników ambasady i polskich firm, którzy zostali oddelegowani służbowo do pracy za granicą, oraz dzieci polonijnych. Szkoła realizowała uzupełniający system kształcenia w zakresie języka polskiego, historii Polski i geografii Polski w systemie stacjonarnym i na odległość, obejmując swoim zakresem sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum ogólnokształcące.

2019 – oficjalna zmiana nazwy placówki ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego na Szkołę Polską przy Ambasadzie RP w Bratysławie

Dyrektorzy
  • 2003–2006 dr Irena Malec-Bilińska
  • 2006–2022 mgr Monika Holzwieser
  • 2022–obecnie mgr Krzysztof Gruca
Zasady przyjęć do Szkoły Polskiej w Bratysławie:

Istotne informacje

Nasza polska szkoła to placówka edukacyjna o wieloletniej tradycji i dużym prestiżu w środowisku polonijnym. Jest miejscem, gdzie nowe pokolenia dzieci i młodzieży zdobywają wiedzę na poziomie zbliżonym do szkół w Polsce i poznają polskie dziedzictwo kulturowe przekazywane im przez zespół wysoko kwalifikowanych nauczycieli o dużym doświadczeniu zawodowym. Nasi uczniowie mają takie same przywileje jak uczniowie uczęszczający do szkół w Polsce, np.: prawo do posiadania ważnej legitymacji szkolnej jako dowodu tożsamości ucznia. Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej.

Informacja dla Rodziców

Nauka w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie jest bezpłatna. Wszystkie składki są dobrowolne, a ich zbieraniem zajmuje się Rada Rodziców.