Informacje ogólne

Nasza placówka to najlepszy wybór dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia na Słowacji! Zapewnia uczniom i ich rodzicom żywy kontakt z językiem polskim i polską kulturą, pozwala na budowanie trwałych więzi i umożliwia wymianę doświadczeń.

Jesteśmy działającą za granicą Szkołą Polską przy Ambasadzie RP w Bratysławie, podlegamy Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.

Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III.

Nasi uczniowie mają takie same przywileje jak uczniowie uczęszczający do szkół w Polsce – przysługuje im prawo do posiadania ważnej legitymacji szkolnej, a na koniec danego roku szkolnego otrzymują świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej.

Nauka odbywa się w soboty i jest całkowicie bezpłatna. Wszystkie składki są dobrowolne, a ich zbieraniem zajmuje się Rada Rodziców.

Organem prowadzącym dla Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie jest Minister Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5.

Finansowanie szkoły

Szkoła w całości jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce.

Znaczną pomoc w wyposażeniu szkoły i organizowaniu imprez szkolnych stanowią środki pozabudżetowe gromadzone przez Radę Rodziców oraz darowizny sponsorów.