Deklaracja dostępności bratyslawa.orpeg.pl

Deklaracja dostępności serwisu

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bratysławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bratyslawa.orpeg.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Jan Gruca
 • E-mail: bratyslawa@orpeg.pl
 • Telefon: 0048 796 040 433

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie
 • Adres: Bratysława, ul.Detvianska 24, Słowacja
 • E-mail: bratyslawa@orpeg.pl
 • Telefon: 0048 796 040 433

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła znajduje się w budynku Spojena Skola de La Salle, w dzielnicy Raca w Bratysławie przy ulicy Detvianskiej 24. Do szkoły można wejść po 4 schodach albo wjechać podjazdem dla wózków z boku.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy i podjazdów dla wózków.

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Szkoła nie zapewnia dostępu do usług tłumacza języka migowego.