Rodzice

Ważną częścią społeczności szkolnej są rodzice. Spotkania rodziców mogą być organizowane przez Radę Rodziców w porozumieniu z Kierownikiem Szkoły. Poruszane są na nich ważne kwestie związane z funkcjonowaniem placówki.

Zasady wyboru do Rady Rodziców oraz jej kompetencje są określone w Statucie Szkoły, rozdział 6, paragraf 28–30.

Rodzice wpłacają na każde dziecko składkę na komitet rodzicielski, kwota jest ustalana na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Natalia Konicz-Hamada

Przewodnicząca

natalia.konicz@gmail.com

 

Piotr Chrzanowski

Wiceprzewodniczący

chrzanowski1981@gmail.com

 

Klaudia Bochen

Skarbniczka

klaudia.bochen@hotmail.com